Norsk Service og Sikkerhet med sin brannverledertjeneste tilbyr kontroll av de branntekniske forhold, utbedring av avvik samt dokumentering av brannvernarbeidet som er gjort. Vi kan gjøre alt, eller deler av jobben.

branntekniske forholdHer er noen av kravene til dokumentasjon som kreves.

  • Branntekniske tegninger
  • Virksomhetens egen risikoanalyse
  • Oppdaterte branntekniske tilstandsvurderinger
  • Tilsynsrapporter over eget og eksterne arbeider samt rutiner for disse
  • Serviceavtaler
  • Beskrivelse av brannvernorganisasjon
  • Rutiner for opplæring av personell
  • Øvelser
  • Branninstrukser
  • Avvikshandtering

 

Krav til eier av brannobjekter. Utdrag fra forskriften.

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

Formål

Forskriften skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom krav til forebyggende tiltak mot brann og eksplosjon.

Kapittel. 2. Generelle krav til eier og virksomhet/bruker av brannobjekter

§ 2—1. Generelle krav til eier

Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann.

Kravene til brannteknisk utforming og utstyr er ivaretatt når tekniske krav gitt i eller i medhold av gjeldende Plan- og bygningslov er oppfylt.

Det branntekniske sikkerhetsnivået i bygninger bygget i henhold til nyere forskrifter, skal opprettholdes slik som forutsatt i tillatelse etter Plan- og bygningsloven § 93.

Sikkerhetsnivået i eldre bygninger skal oppgraderes til samme nivå som for nyere bygninger så langt dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike.

Dersom andre har bruksrett til brannobjektet plikter eier å etablere de nødvendige samarbeidsordninger med virksomhet/bruker for å sikre etterlevelse av denne bestemmelsen.

Eiers forpliktelser kan ikke fraskrives gjennom avtale.

Personsikkerhet og materiell sikkerhet. Utdrag fra forskriften.

§4-1.Personsikkerhet

Eier skal etter en risikovurdering sørge for å sikre tilstrekkelig rømningstid for personer gjennom tekniske tiltak som ledesystemer, brannalarmanlegg, manuelt slokkeutstyr og egnede stasjonære slokkeanlegg i henhold til § 2-1 annet ledd.

Kommunen kan kreve at brannalarmanlegg skal knyttes til alarmsentral eller direkte til nødalarmeringssentral.

Hele forskriften finner du hos lovdata. Her